Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: "Disclaimer") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de NGM Development B.V.("Website") alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen, proposities en/of diensten ("Informatie").
Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. NGM Development B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NGM Development B.V. NGM Development B.V. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
De on-line op de Website ter beschikking gestelde informatie kan afwijken van de hard-copy versie van de informatie met betrekking tot hetzelfde object of propositie (het kan bijvoorbeeld een verkorte versie zijn). Indien u naar aanleiding van de on-line informatie interesse heeft, dient u de hard-copy versie aan te vragen. U kunt de hard-copy versie telefonisch op 020 214 20 08 of per email aan info@ngmdevelopment.nl aanvragen.
Links met andere websites
De Website bevat links naar externe internetpagina's. NGM Development B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website.
Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij NGM Development B.V.
Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NGM Development B.V.
Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze Website plaatst of deze toestuurt aan NGM Development B.V. via email of anderszins, zal NGM Development B.V. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin van het woord, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en NGM Development B.V. zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
U vrijwaart hierbij NGM Development B.V. terzake van alle schade en kosten die NGM Development B.V. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.
Nietigheid
Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.